Αναβάθμιση των παιδικών χαρών στον Δήμο Δομοκού

Αριθμός Προκήρυξης: 
8855
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
8855
Ημερ/νία Λήξης: 
12/12/2018
Περιγραφή: 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
 Ηλεκτρονικού διαγωνισμού με την ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου  της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ»
 Ο Δήμαρχος Δομοκού
Προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 226.510,80 € (182.670,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. 24%).
 1) Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Δομοκού,
Οδός: Πλατεία Μουσων 1,Ταχ.Κωδ.: 35010,
Τηλ.: 2232022385, fax: 2232023012,
Ιστοσελίδα: www.domokos.gr
2) Κωδικός CPV:      37535200-9  Εξοπλισμός παιδικής χαράς
37535210-2  Κούνιες παιδικής χαράς
37535250-4  Τραμπάλες για παιδικές χαρές
44111700-8  Δάπεδα
3) Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.domokos.gr.
4) Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ».
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του διαγωνισμού (υπό προμήθεια είδη, η ποσότητα και οι προδιαγραφές αυτών, ενδεικτικός προϋπολογισμός κλπ) δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I που αφορά την αριθ. 27/26-03-2018 Μελέτη που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας.
5) Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
6) Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι νόμιμα κατέχουν την άδεια για άσκηση δραστηριότητας συναφή με το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας, καθώς επίσης και να δύνανται να παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.
7) Υποβολή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 12/12/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00(ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών) Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
8) Χρόνος ισχύος προσφορών: Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι έξι (6) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
9) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
10) Χρηματοδότηση: Για την σύμβαση υπάρχει πίστωση στον Κ.Α. 61.7131.0001 ποσού 211.000,00 €, που περιλαμβάνεται στην Πράξη: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» η οποία έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣΙΙ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΙΙΙ, με βάση την απόφαση ένταξης με αρ.πρωτ. 49033/17-9-2018 του Υπουργού Εσωτερικών και από πόρους του Δήμου Δομοκού ποσού 15.510,80 € που είναι εγγεγραμμένοι στον Κ.Α. 15.7131.0001.
11) Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και για έξι (6) μήνες.
12) Εγγυήσεις: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 1,00% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. (ήτοι 1.826,70 €) και η εγγύηση καλή εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό 5,00% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ.
13) Ενστάσεις: Ένσταση-προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το Ν.4412/2016.
14) Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο portal του Δήμου www.domokos.gr.
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΤΖΙΑΧΡΗΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Share on Google Plus

About LamiaTimes.gr

Το Domokos-News, η νέα διαδραστική πύλη με άρθρα, σχολιασμό και ενημέρωση από και για το Δήμο Δομοκού, φιλοδοξεί να γίνει δίαυλος επικοινωνίας και ενημέρωσης μεταξύ των κατοίκων και των καταγόμενων από την περιοχή Δομοκού.
    Blogger Comment
    Facebook Comment