Συνεδριάζει την 28η Νοεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Δομοκού

21η/2017 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δομοκού

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

(ΑΡΘΡΟ 67 Ν.3852/10)

ΠΡΟΣ:

κ. Δήμαρχο

Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Δομοκού

Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων

Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

Eκτελεστής Διαθήκης Κ.Α. Υφαντή κ. Σπυρίδων Καραμήτρος

Κοινοποίηση:

Προϊσταμένους Αυτοτελών Τμημάτων

Μ.Μ.Ε.

Καλείστε να προσέλθετε στην 21η  τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα (πλατεία Μουσών 1),  την 28η ημέρα του μηνός Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα1ο: Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου "Βελτίωση αγροτικού δρόμου από ΤΚ Βαρδαλή έως ΕΓΣ". {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα2ο:Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: "Ανακατασκευή πλατείας Δ.Δ. Σοφιάδας". {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα3ο: Έγκριση χορήγησης άδειας εκτέλεσης εργασιών στην εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. για το έργο "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΟΤΕ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ ΔΟΜΟΚΟΥ". {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα4ο: Έγκριση χορήγησης άδειας εκτέλεσης εργασιών στην εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε.  για το έργο "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΟΤΕ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ". {Εισηγητής: κ.  Δήμαρχος}

Θέμα5ο: Έγκριση σύνδεσης στο δίκτυο διανομής  του ακινήτου Γεφυροπλάστιγγα, στη Δ.Κ. Δομοκού, με τη χορήγηση παροχής ισχύος 8 KVA (No:0),με αριθμό παροχής 42318406. {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Πουτουρούδης Σταμάτης }

Θέμα6ο:Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών. {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος ,κ. Καραμπότσης Δημοσθένης}

Θέμα7ο:Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων & ελαιολιπαντικών Δήμου Δομοκού & των Νομικών προσώπων αυτού, οικ. έτους 2018. {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα8ο:Έγκριση της υπ΄αριθμ 4/2017 απόφασης - πρότασης του Τ.Σ. της Τοπικής Κοινότητας Παλαμά, που αφορά στην εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου στη θέση "ΚΑΡΟΥΤΕΣ" έκτασης 20.00 τ.μ. {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καραμπότσης Δημοσθένης }

Θέμα9ο:Έγκριση της υπ΄αριθμ 179/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δομοκού που αφορά στην Έγκριση των Μηνιαίων Στοιχείων Εσόδων - Εξόδων μηνών Μαΐου, Ιουνίου & Ιουλίου οικ. έτους 2017, σύμφωνα με το ΒΔ 48/17/5-15/6/1959.{Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καραμπότσης Δημοσθένης}

Θέμα10ο:Εξέταση της υπ΄αρίθμ. 187/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δομοκού που αφορά στη "Σύνταξη Προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Κων/νου Α. Υφαντή για το οικ.  έτος 2018". (Σχετ. Η 1/2017 Απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος Κων/νου Α. Υφαντή) {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καραμπότσης Δημοσθένης}

Θέμα11ο:Εξέταση της υπ΄αρίθμ. 188/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δομοκού που αφορά στην Ανανέωση προθεσμιακού Λογαριασμού Κληροδοτήματος Κων/νου Α. Υφαντή". (Σχετ. Η 2/2017 Απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος Κων/νου Α. Υφαντή) {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καραμπότσης  Δημοσθένης }

Θέμα12ο:Εξέταση της υπ΄αρίθμ. 189/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δομοκού που αφορά "Αγορά πετρελαίου θέρμανσης για το  Κληροδότημα Κων/νου Α. Υφαντή". (Σχετ. Η 3/2017 Απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος Κων/νου Α. Υφαντή) {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καραμπότσης Δημοσθένης}

Θέμα13ο:Αλλαγή κωδικού είσπραξης του Δημοτικού φόρου 0,036 ανά τ.μ. ηλεκτροδοτούμενων χώρων  (Ν 1080/80 και Ν 25/1975 για τη Δημοτική Κοινότητα Δομοκού. {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Πουτουρούδης Σταμάτης}

Θέμα14ο:Έγκριση Μνημονίου Ενεργειών Αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση φαινομένων Πλημμυρών, Χιονοπτώσεων και Παγετού στο Δήμο Δομοκού περιόδου 2017 - 2018 . (Η αριθμ 15/2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής) {Εισηγητής :κ. Δήμαρχος}

Θέμα15ο:Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011. {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα16ο:Έγκριση προσαρμογής τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Δήμου Δομοκού. (Σχετ. Η αριθμ. 198/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)  {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα17ο:Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος, Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και 7ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.(Σχετ. η αριθμ. 186/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα18ο:Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλου στο Διεθνές Συνέδριο Προσχολικής Αγωγής, που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη 02-04 Μαρτίου 2018, με θέμα "Επανεξετάζοντας την Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση στο Διεθνές Περιβάλλον". {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καλημέρης Νικόλαος}

Θέμα19ο:Προμήθεια εποπτικού και ψυχαγωγικού υλικού για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών Δομοκού και Νέου Μοναστηρίου. {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καλημέρης Νικόλαος}

Θέμα 20ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών   (Η αριθμ 15/2017 απόφαση της Εκτελεστικής  Επιτροπής) {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Share on Google Plus

About LamiaTimes.gr

Το Domokos-News, η νέα διαδραστική πύλη με άρθρα, σχολιασμό και ενημέρωση από και για το Δήμο Δομοκού, φιλοδοξεί να γίνει δίαυλος επικοινωνίας και ενημέρωσης μεταξύ των κατοίκων και των καταγόμενων από την περιοχή Δομοκού.
    Blogger Comment
    Facebook Comment