Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δομοκού

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

   

   ΔΟΜΟΚΟΣ           25/9/2017
Αρ. Πρωτοκόλλου: 9217
Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(ΑΡΘΡΟ 67 Ν.3852/10)

   
ΠΡΟΣ:

κ. Δήμαρχο
Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Δομοκού
Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων
Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, κ. Ιωάννη Μακρή
Κοινοποίηση:
Προϊσταμένους Αυτοτελών Τμημάτων
Μ.Μ.Ε.

   
   
   

          

Καλείστε να προσέλθετε στην 14η  ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα (πλατεία Μουσών 1),  την 29η ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


Θέμα 1ο: Έγκριση ταμειακού απολογισμού εσόδων - δαπανών οικονομικού  έτους 2016 του Δήμου
                  Δομοκού {Εισηγητής: κ.Δήμαρχος-Οικονομική Υπηρεσία}

Θέμα 2ο: Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης περιόδου από 1-1-2016 έως 31-12-
                  2016 {Εισηγητής: κ.Δήμαρχος-Οικονομική Υπηρεσία}


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΔΟΜΟΚΟΣ  25/9/2017
Αρ. Πρωτοκόλλου: 9218
Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(ΑΡΘΡΟ 67 Ν.3852/10)

ΠΡΟΣ:

κ. Δήμαρχο
Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Δομοκού
Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων
Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
Κοινοποίηση:
Προϊσταμένους Αυτοτελών Τμημάτων
Μ.Μ.Ε.
Καλείστε να προσέλθετε στην 15η  τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα (πλατεία Μουσών 1),  την 29η ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο:Εγγραφή νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Δομοκού για το Σχολικό Έτος 2017 - 2018  Ορισμός μελών Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων. {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καλημέρης Νικόλαος}

Θέμα 2ο:Αντικατάσταση Μελών Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Λυκείων & Γυμνασίων Δήμου Δομοκού. {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καλημέρης Νικόλαος}

Θέμα 3ο:Αντικατάσταση Μελών Αθλητικού και Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Δομοκού. {Εισηγητής:
                 κ. Πρόεδρος Αθλητικού και Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Δομοκού, κ.Ζώτος Νικόλαος}

Θέμα 4ο:Υποβολή και έγκριση μηνιαίων στοιχείων εσόδων- εξόδων από Ιανουάριο έως Δεκέμβριο
                 οικονομικού έτους 2016 σύμφωνα με το άρθρο 48 του Β.Δ.17-5/15-6-1959.{Εισηγητής:
                 Πρόεδρος Αθλητικού και Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Δομοκού, κ. Ζώτος Νικόλαος}

Θέμα 5ο:Κατανομή ποσού  22.056,86€ (γ΄κατανομή) στις Σχολικές Επιτροπές για την κάλυψη
                 λειτουργικών δαπανών των σχολείων.{ Εισηγητής: Αντιδήμαρχος ,κ. Καλημέρης Νικόλαος}


Θέμα 6ο:Αποδοχή του ποσού των 355.333,32€ από το Τμήμα Επιχορηγήσεων Τ.Α. του Υπουργείου
                 Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης-Τροποποίηση του Προϋπολογισμού Δήμου Δομοκού, οικ. έτους 2017. {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 7ο:Περί έγκρισης της αριθμ. 3/2017 απόφασης-εισήγησης του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών που αφορά σε έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης για την Παγκόσμια Ημέρα Μετανάστη, 18η Δεκεμβρίου 2017. {Εισηγητής: Πρόεδρος Σ.Ε.Μ. Δήμου Δομοκού, κ. Ιτούδης Γεώργιος}

Θέμα 8ο:Περί έγκρισης της αριθμ.1/2017 απόφασης- εισήγησης του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών
                 Δήμου Δομοκού, σχετικά με την εξέταση αιτήματος, που αφορά την έγκριση συνέχισης των μαθημάτων της αλβανικής γλώσσας σε παιδιά μεταναστών. {Εισηγητής: Πρόεδρος Σ.Ε.Μ. Δήμου Δομοκού ,κ. Ιτούδης Γεώργιος}

Θέμα 9ο:Ορισμός Μελών στο Συμβούλιο  Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Δομοκού (Σχετ. η αριθμ.2/2017 απόφασης του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών του Δήμου). {Εισηγητής: Πρόεδρος Σ.Ε.Μ. Δήμου Δομοκού ,κ. Ιτούδης Γεώργιος}

Θέμα 10ο:Καθορισμός εκδηλώσεων και διάθεση πίστωσης ποσού 2.000,00€ σχετικά με τον εορτασμό της
                   Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου. {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 11o:Οργάνωση και Λειτουργία Παιδικών Χαρών Δήμου Δομοκού. {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 12o:Έγκριση 3ης παράτασης εκτέλεσης του έργου "Βελτίωση και εκσυγχρονισμός Δικτύων άρδευσης
                   αρδευόμενης έκτασης από Λιμνοδεξαμενή Ν.Μοναστηρίου".{Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 13o:Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου: "Αποκατάσταση 
                   Βλαβών Εσωτερικής Οδοποιίας ΔΕ Θεσσαλιώτιδας έτους 2015".{Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 14o:Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: "Ασφαλτόστρωση
                   Δημοτικής Οδού ΤΚ. Νεοχωρίου". {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 15o:Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: "Ασφαλτοστρώσεις
                   Δ.Ε. Δομοκού". {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 16o:Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Δομοκού στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)
                   2014-2020 ΜΈΤΡΟ 4:"ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚOΎ",Υπομέτρο 4.3:
                  "ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ,ΤΟN
                  ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ Ή ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ",Δράση 4.3.4:
                  "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ"-"Βελτίωση
                  αγροτικού δρόμου Μαντασιάς-Καρυών"Προϋπολογισμός 374.000,00€ με Φ.Π.Α. 24%
                  {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 17o:Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Δομοκού στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 Μέτρο 4:"ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ",Υπομέτρο 4.3: "ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ Ή ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ", ΔΡΆΣΗ 4.3.4: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ"-"Βελτίωση αγροτικού δρόμου Φυλιαδώνας- Καρυών"Προϋπολογισμού 490.000,00€ με Φ.Π.Α. 24%. {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 18o:Έγκριση μηνιαίων στοιχείων Εσόδων - Εξόδων μηνών Φεβρουαρίου - Μαρτίου - Απριλίου 2017,
                   σύμφωνα με το ΒΔ 48/17/5-15/6/1959.(Σχετ: Η αριθμ. 138/2017 απόφαση της Οικονομικής
                   Επιτροπής). {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος,κ. Καραμπότσης Δημοσθένης}

Θέμα 19o:Έγκριση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2018 (Σχετ: Η αριθμ 141/2017 απόφαση της
                   Οικονομικής Επιτροπής). {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 20o:Έγκριση Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος, Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και 5η
                   Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 (Σχετ: Η αριθμ. 137/2017 απόφαση της
                   Οικονομικής Επιτροπής). {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Share on Google Plus

About LamiaTimes.gr

Το Domokos-News, η νέα διαδραστική πύλη με άρθρα, σχολιασμό και ενημέρωση από και για το Δήμο Δομοκού, φιλοδοξεί να γίνει δίαυλος επικοινωνίας και ενημέρωσης μεταξύ των κατοίκων και των καταγόμενων από την περιοχή Δομοκού.
    Blogger Comment
    Facebook Comment