Σε διαβούλευση σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για την βιολογική γεωργία

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του υπουργείου αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για την βιολογική γεωργία το οποίο, όπως αναφέρεται, τίθεται σε δημόσια διαβούλευση.
Αρμόδια είναι η Διεύθυνσης Συστημάτων ποιότητας, βιολογικής παραγωγής και Γ.Ε. του υπουργείου, με την οποία προφανώς οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν.
Σύμφωνα με το εν λόγω σχέδιο απόφασης, σκοπός είναι η θέσπιση των συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων των Καν.(ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου, (ΕΚ) 889/2008 της Επιτροπής και (ΕΚ) 1235/2008 της Επιτροπής, όπως κάθε φορά ισχύουν.
Ορισμοί -Πεδίο Εφαρμογής
1. Για τους σκοπούς της παρούσας, ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 2 του Καν.(ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου των Καν.(ΕΚ) 889/2007 και 1235/ 2008 της Επιτροπής αντίστοιχα, και κατά περίπτωση οι ορισμοί του άρθρου 2 των Καν.(ΕΚ) 882/2004, (ΕΚ)852/2004, (ΕΚ)853/2004, (ΕΚ)854/2004, καθώς και του Καν.(ΕΕ) 1169/2011, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά. Όσον αφορά στα τρόφιμα, επιπρόσθετα για τους σκοπούς της παρούσας, ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 2 καθώς και του άρθρου 3 του Καν.(ΕΚ) 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά.
2. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται:
α) Στα γεωργικά προϊόντα που αναφέρονται στη παρ.2 του άρθρου 1 του Καν. (ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου, καθώς και για τις δραστηριότητες οιουδήποτε σταδίου που αφορούν στην παραγωγή, παρασκευή και διανομή καθώς και στη χρήση στην επισήμανση και στη διαφήμιση ενδείξεων που αναφέρονται στη βιολογική παραγωγή των εν λόγω προϊόντων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα σημεία α) και β) του άρθρου 1 εν λόγω Κανονισμού.
β) Στα γεωργικά προϊόντα και δραστηριότητες για τις οποίες δεν υφίστανται λεπτομερείς κανόνες στο πλαίσιο του Καν.(ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου, με την προϋπόθεση ότι, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εφεξής καλούμενο χάριν συντομίας «Υπουργείο», έχει εκπονήσει εθνικά πρότυπα ή έχει αναγνωρίσει, με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού, ιδιωτικά πρότυπα ή πρότυπα που εφαρμόζονται σε άλλα Κράτη Μέλη, και τα οποία είναι σύμφωνα με το ενωσιακό ή/και με το εθνικό δίκαιο.
γ) Σε κάθε επιχειρηματία κάτοχο επιχείρησης ο οποίος παράγει, παρασκευάζει, αποθηκεύει, , εισάγει, εξάγει από/ή σε Τρίτη χώρα , ή διαθέτει στην αγορά τα προϊόντα που ορίζονται στα σημεία α) και β) της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
δ) Σε κάθε επιχειρηματία που αναθέτει σε τρίτους, ως υπεργολάβους, μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό ή/και συνολικά, οποιαδήποτε δραστηριότητά του που αφορά στην παραγωγή, στην παρασκευή, στη διανομή, στην εξαγωγή ή εισαγωγή προϊόντων βιολογικής παραγωγής, από/ ή σε Τρίτες Χώρες.
ε) Στους υπεργολάβους του σημείου δ) του παρόντος άρθρου
3. Εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής της παρούσας Απόφασης
α) Οι επιχειρήσεις που πωλούν προσυσκευασμένα προϊόντα βιολογικής παραγωγής λιανικώς απευθείας στον τελικό καταναλωτή ή χρήστη, εφόσον πληρούν τους αναφερόμενους όρους των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 28 του Καν.(ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου. Οι επιχειρήσεις αυτές υπόκεινται μόνο σε ελέγχους που διενεργούν οι αρμόδιες αρχές, που έχουν καθοριστεί στο άρθρο 5στην παρούσα απόφαση για τους ελέγχους, στα σημεία πώλησης των βιολογικών προϊόντων.
β) Τα προϊόντα κυνηγίου ή αλίευσης που αφορούν στα άγρια ζώα, καθώς επίσης οι ζωοτροφές που προορίζονται για τη διατροφή ζώων συντροφιάς και τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που δεν καλύπτονται από τον ορισμό των τροφίμων που αναφέρεται στο άρθρο 2 του Καν.(ΕΚ) 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
4. Ο βιολογικός τρόπος παραγωγής εφαρμόζεται με την επιφύλαξη τήρησης και εφαρμογής άλλων ενωσιακών ή εθνικών διατάξεων, όπως αυτό αναφέρεται στην παρ.4 του άρθρου 1 του Καν.(ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου, καθώς και της τήρησης και της εφαρμογής των εθνικών διατάξεων που διέπουν το Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.).
5. Εάν κατά τη διενέργεια των ελέγχων που καθορίζονται με την παρούσα, διαπιστωθούν ευρήματα που αφορούν σε άλλες ενωσιακές ή/και εθνικές διατάξεις, που είναι σύμφωνες με το κοινοτικό δίκαιο, για τα προϊόντα που καθορίζονται στο εδάφιο α) και β της παρ.2 του άρθρου 2 της παρούσας, όπως διατάξεις που διέπουν την παραγωγή, την παρασκευή, την εμπορία, την επισήμανση και τον έλεγχο, καθώς και τη νομοθεσία για τα τρόφιμα και τη διατροφή των ζώων και οι οποίες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα άλλων Υπηρεσιών του ΥΠΑΑ&Τ ή/και άλλων Υπουργείων, οι ελεγκτικές αρχές που καθορίζονται με την παρούσα, οφείλουν να ενημερώνουν, άμεσα και γραπτώς και χωρίς καθυστέρηση, σχετικά με τα ευρήματα αυτά την Αρμόδια Αρχή του άρθρου 3 της παρούσας.
6. Η εν λόγω Αρχή αξιολογεί τα ευρήματα αυτά και κατά περίπτωση ενημερώνει τις άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες που έχουν την ευθύνη και την αρμοδιότητα για την εφαρμογή των ως άνω αναφερομένων διατάξεων, για τις τυχόν περαιτέρω απαιτούμενες ενέργειες τους.

ΠΑΣΕΓΕΣ
Share on Google Plus

About Lamia Times

Το Domokos-News, η νέα διαδραστική πύλη με άρθρα, σχολιασμό και ενημέρωση από και για το Δήμο Δομοκού, φιλοδοξεί να γίνει δίαυλος επικοινωνίας και ενημέρωσης μεταξύ των κατοίκων και των καταγόμενων από την περιοχή Δομοκού.
    Blogger Comment
    Facebook Comment