Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης στο Δήμο Δομοκού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ.87/Α’/7.6.2010)
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 211 «Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης» του ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Προσωπικού Δήμων και Κοινοτήτων»
 3. Το άρθρο 58 του ν.3966/14.5.2011  "Θεσμικό Πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις" στο οποίο ορίζεται ότι στις εξαιρέσεις του ν. 3812/2009  προστίθενται και οι υδρονομείς άρδευσης οι οποίοι προσλαμβάνονται από τους δήμους με τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του Β.Δ/τος «Περί αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων».
 4. Τα άρθρα 6 και 7 του Β.Δ 28.3/15.4.1957 (ΦΕΚ.60 Α’)  «Περί αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων»
 5. Την υπ’ αριθ. 1/10η/29-1-2016  [ ΑΔΑ: ΩΠΦΨΩ9Α-ΔΓΙ ] απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί«Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων και τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 & 2 του Β.Δ. 28.3/15.4.1957»
 6. Την υπ’ αριθ. 927/22364/24-2-2016 [ΑΔΑ:79Θ9ΟΡ10-Δ67]  Απόφαση του Γ. Γ, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας περί «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου (υδρονομείς άρδευσης) από το Δήμο Δομοκού».
 7. Την αριθ.847/25-1-2016 Βεβαίωση του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Δομοκού, περί ύπαρξης των αναγκαίων πιστώσεων στον προϋπολογισμό εσόδων και δαπανών του Δήμου Δομοκού, οικ. έτους 2016.
 ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την: 4η/03/2016 (Παρασκευή) έως και την: 11η/03/2016 (Παρασκευή)  στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας, Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας,  στο Δημοτικό Κατάστημα  που εδρεύει επί της οδού:  Πλατεία Μουσών 1, στο Δομοκό, αρμόδιος υπάλληλος κος.Παπαχρήστος Γεώργιος (τηλ.2232 3 50208).

 1. Αριθμός θέσεων
Το Δημοτικό συμβούλιο με την υπ’ αριθ. 10η/29-1-2016  [ ΑΔΑ: ΩΠΦΨΩ9Α-ΔΓΙ ] απόφασή του, καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων άρδευσης σε επτά [7]  άτομα, ήτοι:
 • Δύο [ 2 ] θέσεις προορίζονται για το αρδευτικό δίκτυο της Δ.Ε. Ξυνιάδος 
 • Τέσσερις [ 4 ] θέσεις προορίζονται για το αρδευτικό δίκτυο Δ.Ε. Θεσσαλιώτιδος
 • Μία [1] θέση προορίζεται για το αρδευτικό δίκτυο της Δ.Ε. Δομοκού
Επισημαίνεται ότι ο τομέας για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση, αφορά όλα τα υφιστάμενα αρδευτικά δίκτυα των Τοπικών Κοινοτήτων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της κάθε δημοτικής ενότητας
 2. Αρδευτική περίοδος
Το Δημοτικό Συμβούλιο, με την υπ’ αριθ. 10η/29-1-2016  [ ΑΔΑ: ΩΠΦΨΩ9Α-ΔΓΙ ] απόφασή του, όρισε την αρδευτική περίοδο και για τις τρείς (3) Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Δομοκού, από 1/4/2016 έως 30/8/2016. 
 3. Απαιτούμενα Προσόντα
Για να εκλεγεί  κάποιος υδρονομέας πρέπει:
α.   Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.
β.   Να έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του και να μην έχει υπερβεί το 60ο .
γ.   Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.
Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς:
Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένη κατά νόμο στέρηση της ικανότητος του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ' όσον διαρκεί η στέρηση αυτή. Δεν απαιτείται να έχουν απολυθεί από τις τάξεις του στρατού. Προτιμώνται όμως μεταξύ των εχόντων τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα υποψηφίων οι υπηρετήσαντες εις τις ένοπλες δυνάμεις και εκ τούτων οι έχοντες μάχιμο υπηρεσία εν τη ζώνη επαφής μετά του εχθρού. 
 4.  Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν σχετική αίτηση συμμετοχής – προτίμησης, στην οποία υποχρεωτικά θα δηλώνουν την Δημοτική Ενότητα στην οποία επιθυμούν να απασχοληθούν. Κάθε υποψήφιος μπορεί να δηλώσει μία μόνο Δημοτική Ενότητα.
Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να υποβληθούν και τα παρακάτω δικαιολογητικά :
1)   Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
2)   Πιστοποιητικό του οικείου δημάρχου περί της εγγραφής του υποψηφίου στο μητρώο αρρένων. Στο πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία της γέννησης.
Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστοποιητικών, εφ' όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής. Υποχρεούται όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός εύλογου προθεσμίας από τον διορισμού, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως ή αποζημιώσεως. Η προθεσμία αυτή δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισμού. Επιπλέον επισημαίνεται ότι θα ζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας αντίγραφο Ποινικού Μητρώου των προς πρόσληψη υποψηφίων.
5.  Εκλογή υδρονομικών οργάνων
Τα υδρονομικά όργανα θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο Δομοκού. H απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα ελεγχθεί, ως προς την νομιμότητά της, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Στερεάς Ελλάδας – Θεσσαλίας. Ο διορισμός των υδρονομέων αφορά μόνο για την χρονική διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω (άρθρο 2).
Οι αποδοχές των εκλεγμένων υδρονομέων θα καθορισθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015.
 (Σχετ.: 1]Η ΚΥΑ οικ.2/13917/0022 – ΦΕΚ.414/τ.Β΄/2012 και 2] Η αριθ.2/44244/0022/28-6-2012 έγγραφο της Δ/νσης 22ης Μισθολογίου Τμήμα Β΄ του Γεν. Λογιστηρίου του Κράτους, οι οποίες εφαρμόζονται αναλογικά και στις διατάξεις του Ν.4354/2015.)
6. Καθήκοντα Υδρονομέων (σύμφωνα με το Β.Δ 28.3/15.4.1957 [ΦΕΚ.60 Α’]  «Περί αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων»)
α.   Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως ή εάν δεν υπάρχει κανονισμός, κατά τα  κρατούντα έθιμα και την καθιερωμένη σειράν αρδεύσεως.
β.   Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακας, μέχρι της, εις έκαστο αρδευόμενο κτήμα, εκχύσεώς τους.
γ.    Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της καλής  συντήρησής τους.
δ.    Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων αρχών ή συμβουλίων ή επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν την διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων.
ε.     Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων.
στ.  Η άμεσος γνωστοποίηση εις τον αρμόδιο αγροφύλακα παντός αγροτικού αδικήματος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή τους.
ζ.    Η φύλαξις των παρά τας όχθας των αυλάκων ή εις μικράν από τούτων απόσταση κειμένων αγροτικών κτημάτων, δι' ά κέκτηνται αρμοδιότητας και υπέχουν ευθύνες ως και οι αγροφύλακες.
7.   Δημοσίευση Πρόσκλησης
Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου (Διοικητικές Υπηρεσίες) τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από την ημέρα εκλογής (Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου) με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Πλατεία Μουσών -1, στο Δομοκό) και στο Δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου Δομοκού http://sites.diavgeia.gov.gr/domokos (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
 8.    Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες παρέχονται από το Δήμο Δομοκού - Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Διεύθυνση: Πλατεία Μουσών 1 - Δομοκός, τηλέφωνο 2232 3 50208  ( FAX: 2232 3 50234), αρμόδιος υπάλληλος: κ. Παπαχρήστος Γεώργιος.
Αντίγραφο της παρούσης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΤΖΙΑΧΡΗΣΤΑΣ
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon Πρόσκληση Δημάρχου Δομοκού.
Share on Google Plus

About LamiaTimes.gr

Το Domokos-News, η νέα διαδραστική πύλη με άρθρα, σχολιασμό και ενημέρωση από και για το Δήμο Δομοκού, φιλοδοξεί να γίνει δίαυλος επικοινωνίας και ενημέρωσης μεταξύ των κατοίκων και των καταγόμενων από την περιοχή Δομοκού.
  Blogger Comment
  Facebook Comment