Διακήρυξη για την εκμίσθωση δημοτικού αγροτεμαχίου στο Πολυδένδρι Δομοκού

Αριθμός Προκήρυξης: 
15884
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
15884
Ημερ/νία Λήξης: 
28/12/2015
Περιγραφή: 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
 Προκηρύσσει ότι:

Την 28η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00΄-11:00΄π.μ. στο Δομοκό και στο Δημοτικό Κατάστημα ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής και του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου Τ.Κ. Πολυδενδρίου θα διενεργηθεί φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση Δημοτικού Αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Πολυδενδρίου στην θέση «ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ» έκτασης 5,00 στρεμμάτων, για καλλιέργεια.
Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται για πέντε  (5) καλλιεργητικές περιόδους, ήτοι από την υπογραφή του συμφωνητικού καλλιεργητική περίοδος 2015-2016 μέχρι 31 Οκτωβρίου 2020
Πρώτη προσφορά έναρξης της δημοπρασίας ορίζεται το ποσό των είκοσι ευρώ (20,00€) ανά στρέμμα για κάθε χρόνο και θα καταβάλλεται εφάπαξ στο Ταμείο του Δήμου στην αρχή της καλλιεργητικής περιόδου  (30 Μαρτίου) κάθε έτους σύμφωνα με Βεβαιωτικό κατάλογο που θα συντάσσετε από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Δομοκού. Οι προσφορές θα γίνονται σε ακέραιες μονάδες του ευρώ.
Για να λάβει κανείς μέρος στην δημοπρασία καλείται να προσκομίσει Ασφαλιστική Ενημερότητα, Φορολογική Ενημερότητα και Βεβαίωση Ταμειακής Ενημερότητας από τον Δήμο Δομοκού (Βεβαίωση μη οφειλής στον Δήμο) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας καθώς και εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία.
Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται το ποσό των 50,00 € και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Τ.Π και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας.
Η εγγύηση καλής εκμετάλλευσης και τήρησης των όρων της παρούσης και του μισθωτηρίου συμφωνητικού ορίζεται στο ποσό 10% επί του συμβατικού ποσού ολόκληρης της μισθωτικής περιόδου.
Απαραίτητη είναι η παρουσίαση γνωστού και αξιόχρεου εγγυητή κατά την κρίση της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και το Συμφωνητικό.
Σε περίπτωση που η εν λόγω δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα για οποιοδήποτε λόγο, τότε θα επαναληφθεί την επόμενη, Δευτέρα  , 04 Ιανουαρίου  2016 τις ίδιες ώρες και με τους ίδιους όρους.
Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Δομοκού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. 2232350507 κα Γεωργούση Γεωργία.-
Συνημμένο
Microsoft Office document icon Περιληπτική διακήρυξη.
Share on Google Plus

About Lamia Times

Το Domokos-News, η νέα διαδραστική πύλη με άρθρα, σχολιασμό και ενημέρωση από και για το Δήμο Δομοκού, φιλοδοξεί να γίνει δίαυλος επικοινωνίας και ενημέρωσης μεταξύ των κατοίκων και των καταγόμενων από την περιοχή Δομοκού.
    Blogger Comment
    Facebook Comment