Διακήρυξη για την εκμίσθωση επαγγελματικού χώρου στο Δομοκό

Αριθμός Προκήρυξης: 
15886
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
15886
Ημερ/νία Λήξης: 
23/12/2015
Περιγραφή: 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
Προκηρύσσει ότι:
Την 29η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00΄-11:00΄π.μ. στο Δομοκό και στο Δημοτικό Κατάστημα ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής και του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου Τ.Κ. Δομοκού θα διενεργηθεί φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση επαγγελματικού χώρου στην οδό  Δημοκρατίας στην Τοπ. Κοινότητα Δομοκού ( Πρώην Φούρνος Τσιγαρίδα).
Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται για έξι (6) χρόνια ήτοι από την 1η του επόμενου μήνα της κοινοποίησης του αποτελέσματος της δημοπρασίας στον τελευταίο πλειοδότη και μέχρι την συμπλήρωση εξαετίας.
Ο παραπάνω χρόνος μίσθωσης μπορεί να παραταθεί για μία ακόμη (4ετία) τετραετία μέχρι να συμπληρωθεί (10ετία) δεκαετία ύστερα από αίτηση του  μισθωτή η οποία πρέπει να κατατεθεί έγκαιρα, µέσα στο χρόνο που λήγει η μίσθωση και πριν από το δεύτερο εξάµηνο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.Δ/τος 34/95 και ύστερα από αναπροσαρμογή του µισθώµατος όπως ορίζει ο Νόµος, µε απόφαση του Δηµοτικού Συμβουλίου.
Επίσης ο παραπάνω χρόνος µπορεί να παραταθεί για δύο (2) ακόµη χρόνια µέχρι την συμπλήρωση δωδεκαετίας (12ετίας), ύστερα από αίτηση του μισθωτή που πρέπει να κατατεθεί έγκαιρα και απόφαση του Δηµοτικού Συμβουλίου.
Πρώτη προσφορά έναρξης της δημοπρασίας καθορίσθηκε το ποσό των  200€ (διακόσια ευρώ) για κάθε µήνα . Οι προσφορές θα γίνονται σε ακέραιες μονάδες του ευρώ.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δημοπρασία  πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας, (α.) ασφαλιστική ενημερότητα, (β.) φορολογική ενημερότητα, (γ.) δημοτική ενημερότητα (δ) δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο καθώς και  (ε.) ως  εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται το ποσό των 1440 € ήτοι 10 επί του ποσού της πρώτης προσφοράς και για ολόκληρο το χρονικό διάστηµα και βεβαιώνεται µε την προσκόµιση ισόποσου γραµµατίου του Τ.Π. και Δανείων ή εγγυητικής επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, µε ημερομηνία λήξης για ολόκληρο το χρόνο της μίσθωσης και αντικατάστασή της µετά την χορήγηση τυχόν παράτασής της.
Η παραπάνω εγγύηση αντικαθίσταται µετά την επικύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας µε εγγυητική επιστολή τήρησης των όρων της βασικής διακήρυξης της δημοπρασίας και του μισθωτηρίου συμφωνητικού, ποσού ίσου µε το 10 επί του συμβατικού ποσού που προκύπτει από την προσφορά του τελευταίου πλειοδότη για ολόκληρο το χρονικό διάστηµα της μίσθωσης (6ετία).
Σε περίπτωση παράτασης της µίσθωσης πέραν της εξαετίας και µέχρι της συμπληρώσεως της δεκαετίας (10ετίας) υπογράφεται συμπληρωτικό συμφωνητικό µεταξύ του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του και του εκμισθωτή Δήμο Δομοκού, συμπληρώνεται με πρόσθετη εγγυητική επιστολή   ποσού ίσου με το 10 επί του συμβατικού ποσού για τον υπόλοιπο χρόνο της μίσθωσης (10ετία) χωρίς να επιστραφεί η αρχική εγγυητική επιστολή τήρησης των όρων της βασικής διακήρυξης.
Επίσης συμπληρωματικό συμφωνητικό υπογράφεται και στην περίπτωση παράτασης της μίσθωσης για 12ετία, συμπληρώνεται δε με νέα εγγυητική επιστολή χωρίς να επιστραφούν οι προηγούμενες εγγυητικές επιστολές
Απαραίτητη είναι η παρουσίαση γνωστού και αξιόχρεου εγγυητή κατά την κρίση της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και το Συμφωνητικό.
Σε περίπτωση που η εν λόγω δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα για οποιοδήποτε λόγο, τότε θα επαναληφθεί την επόμενη, Τρίτη, 05 Ιανουαρίου  2016 τις ίδιες ώρες και με τους ίδιους όρους.
Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Δομοκού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. 2232350507 κα Γεωργούση Γεωργία.-          
Συνημμένο
Microsoft Office document icon Περιληπτική διακήρυξη.
Share on Google Plus

About Lamia Times

Το Domokos-News, η νέα διαδραστική πύλη με άρθρα, σχολιασμό και ενημέρωση από και για το Δήμο Δομοκού, φιλοδοξεί να γίνει δίαυλος επικοινωνίας και ενημέρωσης μεταξύ των κατοίκων και των καταγόμενων από την περιοχή Δομοκού.
    Blogger Comment
    Facebook Comment