Διακήρυξη για την εκμίσθωση δημοτικού αγροτεμαχίου στην Κορομηλιά Δομοκού

Αριθμός Προκήρυξης: 
15882
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
15882
Ημερ/νία Λήξης: 
28/12/2015
Περιγραφή: 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
Προκηρύσσει ότι:
Την 28η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00΄-12:00΄π.μ. στο Δομοκό και στο Δημοτικό Κατάστημα ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής και του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου Τ.Κ. Κορομηλιάς θα διενεργηθεί φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση Δημοτικού Αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Κορομηλιάς στην θέση «ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ» έκτασης 58,844 στρεμμάτων, για καλλιέργεια.
Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται για μία (1) καλλιεργητική περίοδο (μέχρι Οκτώβριο 2016).
Στη δημοπρασία θα υποβληθούν δυο προσφορές ήτοι:
Α) για την ΕΞ΄ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ εκμίσθωσή του με καλλιέργεια ΣΙΤΗΡΩΝ και αρχικό μίσθωμα 20,00 € το στρέμμα και
Β) για την ΕΞ΄ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ εκμίσθωσή του με καλλιέργεια ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ και αρχικό μίσθωμα 40,00 € το στρέμμα
Γ) μεταξύ των δύο προσφορών επικρατεί η μεγαλύτερη κατά ποσό εσόδου για το Δήμο. Οι προσφορές θα γίνονται σε ακέραιες μονάδες του ευρώ.
Το μίσθωμα θα καταβάλλεται εφάπαξ με την υπογραφή του συμφωνητικού στο Ταμείο του Δήμου.
Για να λάβει κανείς μέρος στην δημοπρασία καλείται να προσκομίσει Ασφαλιστική Ενημερότητα, Φορολογική Ενημερότητα, Αντίγραφο Δελτίου ταυτότητας και Βεβαίωση Ταμειακής Ενημερότητας από τον Δήμο Δομοκού (Βεβαίωση μη οφειλής στον Δήμο) καθώς και εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία.
Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται το ποσό των 120,00 € για την πρώτη περίπτωση του άρθρου 2 της αριθμ. 15881/16-12-2015 Βασικής Διακήρυξης και 236,00€ για την δεύτερη περίπτωση του παραπάνω άρθρου και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Τ.Π και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας.
Η εγγύηση καλής εκμετάλλευσης και τήρησης των όρων της παρούσης και του μισθωτηρίου συμφωνητικού ορίζεται στο ποσό 10% επί του συμβατικού ποσού ολόκληρης της μισθωτικής περιόδου.
Απαραίτητη είναι η παρουσίαση γνωστού και αξιόχρεου εγγυητή κατά την κρίση της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και το Συμφωνητικό.
Σε περίπτωση που η εν λόγω δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα για οποιοδήποτε λόγο, τότε θα επαναληφθεί την επόμενη, Δευτέρα  , 04 Ιανουαρίου  2016 τις ίδιες ώρες και με τους ίδιους όρους.
Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Δομοκού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. 2232350507 κα Γεωργούση Γεωργία.-            
                                                                                    
Συνημμένο
Microsoft Office document icon Περιληπτική διακήρυξη.
Share on Google Plus

About Lamia Times

Το Domokos-News, η νέα διαδραστική πύλη με άρθρα, σχολιασμό και ενημέρωση από και για το Δήμο Δομοκού, φιλοδοξεί να γίνει δίαυλος επικοινωνίας και ενημέρωσης μεταξύ των κατοίκων και των καταγόμενων από την περιοχή Δομοκού.
    Blogger Comment
    Facebook Comment