Διακήρυξη για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων (αγροτεμαχίων) στη Τ.Κ. Παναγίας Δομοκού

Διακήρυξη για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων (αγροτεμαχίων) στη Τ.Κ. Παναγίας Δομοκού

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
Προκηρύσσει ότι:
Την 3η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00΄-11:00΄π.μ. στο Δομοκό και στο Δημοτικό Κατάστημα ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής και του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου Τ.Κ. Παναγιάς θα διενεργηθεί φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση Δημοτικών εκτάσεων της Τοπ. Κοιν. Παναγιάς ως εξής:
α) Σχολικό Αγροτεμάχιο στην θέση «ΠΥΡΓΑΚΟΣ» έκτασης οχτώ χιλιάδων πεντακοσίων τετραγωνικών μέτρων (8.500 τ.μ.)
β) Σχολικό Αγροτεμάχιο στην θέση «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» έκτασης χιλίων ενενήντα τετραγωνικών μέτρων (1.090 τ.μ.)
γ) Σχολικό Αγροτεμάχιο στην θέση «ΝΗΣΙ» έκτασης χιλίων τετρακοσίων σαράντα τετραγωνικών μέτρων (1.440 τ.μ.)
δ) Σχολικό Αγροτεμάχιο στην θέση «ΝΤΙΡΑ» έκτασης χιλίων τετραγωνικών μέτρων (1.000 τ.μ.)
Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται για τέσσερις (4) καλλιεργητικές περιόδους  (μέχρι Οκτώβριο 2019)
Πρώτη προσφορά έναρξης της δημοπρασίας ορίζεται το ποσό των είκοσι πέντε ευρώ (25,00€) ανά στρέμμα για κάθε χρόνο και θα καταβάλλεται εφάπαξ στο Ταμείο του Δήμου στον τέλος της καλλιεργητικής περιόδου  (30 Οκτωβρίου) κάθε έτους σύμφωνα με Βεβαιωτικό κατάλογο που θα συντάσσετε από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Δομοκού.
Για να λάβει κανείς μέρος στην δημο
πρασία καλείται να προσκομίσει Ασφαλιστική Ενημερότητα, Φορολογική Ενημερότητα και Βεβαίωση Ταμειακής Ενημερότητας από τον Δήμο Δομοκού (Βεβαίωση μη οφειλής στον Δήμο), Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας καθώς και εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία.
Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται το ποσό των 121,00 € και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Τ.Π και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας.
Απαραίτητη είναι η παρουσίαση γνωστού και αξιόχρεου εγγυητή κατά την κρίση της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και το Συμφωνητικό.
Σε περίπτωση που η εν λόγω δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα για οποιοδήποτε λόγο, τότε θα επαναληφθεί την επόμενη, Τρίτη, 10 Νοεμβρίου  2015 τις ίδιες ώρες και με τους ίδιους όρους.
Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Δομοκού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. 2232350507 κα Γεωργούση Γεωργία.-
Share on Google Plus

About Unknown

Το Domokos-News, η νέα διαδραστική πύλη με άρθρα, σχολιασμό και ενημέρωση από και για το Δήμο Δομοκού, φιλοδοξεί να γίνει δίαυλος επικοινωνίας και ενημέρωσης μεταξύ των κατοίκων και των καταγόμενων από την περιοχή Δομοκού.
    Blogger Comment
    Facebook Comment